top of page

algemene voorwaarden van aloha studio design

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het werk van Emma Iris Rijnberg, handelend onder Aloha Studio (design). Bij het boeken van een product en/of dienst, ga je automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden.

 

Website: www.alohastudiodesign.nl

Telefoon: +31 6 16 01 56 83

KVK: 75345013

BTW-ID: NL002401345B53

 

1 Definities

 •  1.1. Aloha Studio: de eenmanszaak Aloha Studio, gevestigd te Maassluis en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 75345013.

 • 1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Aloha Studio een overeenkomst is aangegaan.

 • 1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

 • 1.4. Diensten: alle diensten die Aloha Studio voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het voor bedrijven ontwerpen van logo’s, flyers, branding-onderdelen en websites. Daarnaast het verzorgen van profielfoto’s en fotoreportages en het beheer en ontwerp van social media visuals.

 • 1.5. Producten: alle producten die Aloha Studio aan de klant levert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluiten: het verkopen van printables, kaarten, social media templates.

 • 1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Aloha Studio en klant krachtens welke Aloha Studio de dienst zal uitvoeren.

 • 1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

 • 1.7. Webhosting: de computersystemen t.b.v. opslag en/of doorgifte van gegevens aan derden via internet waarop de overeenkomst tussen de klant en Aloha Studio betrekking kan hebben.
   

 

2 Toepasselijkheid

 • 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Aloha Studio gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen en facturen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 • 2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Aloha Studio of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een bestelling via de website dan wel akkoord via de e-mail verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Aloha Studio en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

 • 2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

 • 2.4. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op handelingen van derden die door Aloha Studio zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

 • 2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.
   

 

3 Offertes en aanbiedingen

 • 3.1. Offertes van Aloha Studio zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

 • 3.2. Aloha Studio zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte.

 • 3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Aloha Studio het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.


 • 3.4. Aloha Studio behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 40% van de totale opdracht aan klant te factureren alvorens Aloha Studio de opdracht zal gaan uitvoeren. 

 • 3.5. Alle door Aloha Studio gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw, exclusief verzendkosten, reistijd, reiskosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

 • 3.6. Offertes en/of speciale aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 • 3.7. Aloha Studio behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

 • 3.8. Aloha Studio behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

 • 3.9. In de offerte wordt opgenomen hoeveel revisies de klant binnen de opdracht mag laten doorvoeren.

 • 3.10. Aloha Studio is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

 

4 Overeenkomst en meerwerk

 • 4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Aloha Studio verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.

 • 4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

 • 4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Aloha Studio binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

 • 4.4. Aloha Studio heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden (in verband met teksten, afbeeldingen, illustraties, webhosting) zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.

 • 4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Aloha Studio zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

 • 4.6. Indien de klant een overeenkomst met Aloha Studio wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium. Werkzaamheden welke door een derde partij worden uitgevoerd vallen buiten de vergoeding van 30% en worden nog extra in rekening gebracht. 

 • 4.7. Indien Aloha Studio, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Aloha Studio gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Aloha Studio in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Aloha Studio uitgevoerde werk te vergoeden.
   

 

5 Rechten en plichten voor Aloha Studio

 • 5.1. Aloha Studio garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

 • 5.2. Aloha Studio spant zich in om de gegevens die Aloha Studio voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

 • 5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Aloha Studio met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

 • 5.4. Aloha Studio is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten en/of diensten. De opdrachtgever is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, met uitzondering van gevallen waarin Aloha Studio uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering. 

 • 5.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is Aloha Studio eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website van Aloha Studio en/of overige promotionele uitingen van Aloha Studio. 

 • 5.6. Aloha Studio is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Aloha Studio tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. 

 • 5.7. Aloha Studio behoudt zich het recht voor om aan de klant niet-bewerkbare bestanden te leveren. De klant mag geen wijzigingen aanbrengen aan het logo en/of de huisstijl zoals deze door Aloha Studio is opgeleverd.

 • 5.8. Aloha Studio is niet aansprakelijk voor het gebruik en de werking van software, plugins, thema’s of applicaties die niet door Aloha Studio zijn gebruikt en/of geïnstalleerd.

 • 5.9. Aloha Studio behoudt zich het recht om in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. De eerste factuur voor 50% geldt als aanbetaling. De tweede factuur voor de overige 50% wordt bij oplevering van de website of ander designwerk gefactureerd.

 • 5.10. Ten aanzien van de webhosting activiteiten geldt dat deze niet direct zullen worden beëindigd. De klant krijgt maximaal 3 maanden de tijd om de website en e-mail bij een andere hosting partij onder te brengen. Na deze termijn van 3 maanden is Aloha Studio niet verantwoordelijk voor verlies van gegevens en websitedata. 

 • 5.11. Aloha Studio stelt de klant in de gelegenheid jaarlijks de webhosting en/of domeinregistratie te verlengen. Indien de klant geen verlenging wenst, dient de webhosting en/of domein binnen 3 werkdagen verhuisd te worden naar de nieuwe hostingpartij.

 • 5.12. In geval van verhuizing van de website en de webhosting naar de nieuwe hostingpartij, is de klant en de nieuwe hostingpartij verantwoordelijk voor de verhuizing. Aloha Studio biedt de verhuisgegevens aan de klant aan en zal haar uiterste best doen de verhuizing zo soepel te laten verlopen.

 • 5.13. In geval van onmacht in de zin van artikel 11.1 en artikel 11.3 en in het bijzonder bij de ontbinding van Aloha Studio door overlijden, zijn passende maatregelen getroffen met een externe partij om zorg te dragen voor de overdracht van website, webhosting en domeinnamen. 

 • 5.14. Aloha Studio werkt virtueel samen met haar opdrachtgevers. Indien de klant kenbaar maakt op locatie te willen samenwerken of overleggen dan kan er in overleg met Aloha Studio een afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze externe locatie zijn voor rekening van de klant.
   

 

6 Rechten en verplichtingen voor de klant, en het herroepingsrecht

 • 6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

 • 6.2. De klant dient Aloha Studio te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Aloha Studio onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Aloha Studio om verzoekt.

 • 6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Aloha Studio zijn verstrekt, heeft Aloha Studio het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

 • 6.4. De klant stelt Aloha Studio steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar banknummer.

 • 6.5. Bij klachten over de door Aloha Studio geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Aloha Studio binnen 7 dagen na levering van de dienst en/of het product, doch uiterlijk binnen één maand na oplevering van de website met uitzondering van artikel 5.8. Aloha Studio streeft ernaar de klacht binnen 48 uur in behandeling te nemen. De klant vrijwaart Aloha Studio één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.
  6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Aloha Studio nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Aloha Studio niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.


 • 6.7. Wanneer Aloha Studio inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Aloha Studio is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

 • 6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Aloha Studio tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. 

 • 6.9. De klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een product of dienst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Aloha Studio de kust mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding. 

 • 6.10. De in artikel 6.9 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen of de dienst heeft afgenomen. 
  Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking daarvan. De klant mag het product slechts bekijken en gebruiken zoals hij dit in een winkel zou kunnen doen. 

 • 6.11. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan Aloha Studio. 

 • 6.12. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 

 • 6.13. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

 • 6.14. Aloha Studio kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.
   

 

7 Levering en levertijd

 • 7.1. De door Aloha Studio te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door Aloha Studio opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant. 

 • 7.2. Een door Aloha Studio vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Aloha Studio niet van rechtswege in verzuim.

 • 7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Aloha Studio, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

 • 7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Aloha Studio mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

 • 7.5. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan Aloha Studio beschikbaar stelt en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.

 • 7.6. Wanneer de levering door Aloha Studio onverhoopt vertraging oplevert, zal Aloha Studio dit zo spoedig mogelijk per e-mail aan de klant mededelen.

 • 7.7. Aan de leveringsplicht van Aloha Studio zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Aloha Studio geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

 • 7.8. De definitieve oplevering van de website of ander designwerk (zoals bijv. logopakket of branding pakket) geschiedt pas na volledige betaling van de aan de klant verstuurde factuur. 

8 Betaling

 • 8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

 • 8.2. Alle door Aloha Studio verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Aloha Studio biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Bestellingen via de website worden direct online afgerekend.

 • 8.3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. In dat geval wordt direct een incassotraject gestart.

 • 8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Aloha Studio besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. 
  Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Aloha Studio besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.

 • 8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

 • 8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

 • 8.7. In bovenstaande gevallen heeft Aloha Studio voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

 • 8.8. De klant kan bezwaren tegen de door Aloha Studio verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Aloha Studio kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Aloha Studio een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.


 • 8.9. Alle door Aloha Studio geleverde producten en diensten blijven eigendom van Aloha Studio totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Aloha Studio zijn voldaan.
   

 

9 Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

 • 9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, rapporten, offertes, strategieën, foto’s, teksten, websites, website codes, vormgevingen alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Aloha Studio tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

 • 9.2. De door Aloha Studio geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 • 9.3. De inhoud van de website van Aloha Studio, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Aloha Studio en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Aloha Studio.

 • 9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Aloha Studio ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom Aloha Studio, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

 • 9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Aloha Studio geleverde producten blijven eigendom van de klant.


 • 9.6. Aloha Studio is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Aloha Studio plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Aloha Studio vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

 • 9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

 • 9.8. Bij inbreuk heeft Aloha Studio recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

 • 9.9. De klant ontvangt indien nodig bij oplevering van de diensten sub licenties voor het gebruik van door Aloha Studio geïnstalleerde plugins op de website. Deze sub licenties zijn geldig zo lang de overeenkomst tussen Aloha Studio en de klant duurt. Bij of na het einde van de overeenkomst komen deze sub licenties te vervallen.
   

 

10 Aansprakelijkheid

 • 10.1. Iedere overeenkomst tussen Aloha Studio en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Aloha Studio kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

 • 10.2. Indien Aloha Studio onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €3.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Aloha Studio uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.

 • 10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Aloha Studio dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
     • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
     • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Aloha Studio aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Aloha Studio toegerekend kunnen worden;
     • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

 • 10.4. Aloha Studio sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Aloha Studio geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van Aloha Studio.

 • 10.5. Aloha Studio is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

 • 10.6. Klant vrijwaart Aloha Studio voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Aloha Studio.

 • 10.7. Aloha Studio is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop klant de informatie tot zich heeft genomen/gekregen.
   

 

11 Onderbreking van de diensten en overmacht


 • 11.1. Aloha Studio is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. 
  Indien de overmacht gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

 • 11.2. Aloha Studio is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Aloha Studio weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Aloha Studio kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Aloha Studio een overeenkomst is aangegaan.

 • 11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen. 

 

 

12. Duur overeenkomst en beëindiging 

 • 12.1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst aangegaan tussen partijen voor onbepaalde tijd tot aan opzegging, tenzij anders is overeengekomen. 

 • 12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

 • 12.3. Opdrachten op uurbasis worden aangegaan zonder opzegtermijn. De klant geeft Aloha Studioopdracht voor een nader te bepalen aantal uur. Deze samenwerking kan door beide partijen worden beëindigd zonder inachtneming van een opzegtermijn.

 • 12.4. Beide partijen, zowel klant als Aloha Studio, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

 • 12.5. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.2 kan Aloha Studio de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
  -  aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  - ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
  - het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
  - klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Aloha Studio voortvloeiende verplichting;
  - klant inbreuk maakt op rechten van derden;
  - klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Aloha Studio;
  - klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
  - bij terugkerende betalingsproblemen.
  Aloha Studio zal wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 • 12.6. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Aloha Studio vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 • 12.7. Aloha Studio behoudt het recht om haar algemene voorwaarden na 3 maanden na het sluiten van een overeenkomst met de klant te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Aloha Studio overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.
   

 

13 Conformiteit

 • 13.1 Aloha Studio zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Aloha Studio in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

 • 13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Aloha Studio worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Aloha Studio aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Aloha Studio.

 • 13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Aloha Studio te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Aloha Studio, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.
   

 

14. Bijzondere bepalingen domeinnaamregistratie

 • 14.1. Indien is overeengekomen dat Aloha Studio voor de klant zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts hetgeen bepaald in dit artikel.

 • 14.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Aloha Studio vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

 • 14.3. De klant kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Aloha Studio, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

 • 14.4. Domeinnamen worden in beginsel geregistreerd op naam van Aloha Studio. Daarom blijft de klant volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De klant vrijwaart Aloha Studio tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Aloha Studio geen bemiddeling heeft verleend.

 • 14.5. Indien de klant Aloha Studio verzoekt de domeinnaam niet op naam van de klant te registreren dan vrijwaart de klant Aloha Studio tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam.

   

15 Webhosting

 • 15.1. Indien is overeengekomen dat Aloha Studio voor de klant webhosting diensten zal leveren in welke vorm dan ook (shared hosting, wix hosting, vps hosting, dedicated hosting, co-location, etc), geldt voorts hetgeen bepaald in dit artikel.

 • 15.2. Het is de klant niet toegestaan om informatie te publiceren of aan te bieden via (de servers van) Aloha Studio die op enige wijze strijdig zijn met geldende wet of regelgeving in Nederland. Hieronder valt zeker te verstaan, doch niet uitsluitend, enige informatie die:
  • inbreuk maakt op intellectuele eigendommen;
  • smadelijk;
  • bedreigend;
  • beledigend;
  • racistisch;
  • haat zaaiend;
  • discriminerend is;
  • porno of kinderporno bevat;
  • de privacy van derden schendt of;
  • verwijzen naar dergelijke informatie op websites van derden.

 • 15.3. Aloha Studio is te allen tijden gerechtigd aangifte te doen indien de klant informatie beschikbaar stelt waarvan het bezit of verspreiding strafbaar is. Aloha Studio is dan gerechtigd en mogelijk verplicht om de met handhaving belaste instantie informatie te verschaffen over de klant in het kader van een onderzoek.

 • 15.4. Indien de klant herhaaldelijk informatie beschikbaar stelt via de servers van Aloha Studio die vallen onder de categorieën als neergelegd in artikel 15.2 of op enige wijze strijdig zijn met enige wet of regelgeving is Aloha Studio gerechtigd de overeenkomst met de klant te ontbinden zonder dat de klant het recht toekomt van restitutie van door hem betaalde bedragen. Indien Aloha Studio op het moment van ontbinding, onder omstandigheden als omschreven in dit lid, nog vorderingen op de klant heeft, worden deze vorderingen direct opeisbaar.

 • 15.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 15.2 is het de klant niet toegestaan spam te versturen vanaf de servers van Aloha Studio. Het is de klant eveneens niet toegestaan om nieuwsbrieven te versturen vanaf de servers van Aloha Studio waarin de ontvanger niet de mogelijkheid wordt geboden zich af te melden voor deze nieuwsbrief.

 • 15.6. De klant dient zich te gedragen conform de in deze algemene voorwaarden neergelegde bepalingen en in overeenstemming te handelen met de Netiquette zoals weergegeven in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt). De klant zal zich ook houden aan toekomstige aanpassingen van deze Netiquette.

 • 15.7. Het is de klant ten strengste verboden om overige gebruikers van de door Aloha Studioaangeboden diensten te hinderen of schade toe te brengen aan de servers van Aloha Studio.
  15.8. Bij het tot stand komen van de overeenkomst zal Aloha Studio de klant informeren over het maximaal te verbruiken dataverkeer, diskruimte en andere resources. Indien de klant de overeengekomen hoeveelheid resources overschrijdt, is Aloha Studio gerechtigd de webhosting diensten van de klant te onderbreken. De klant kan tegen betaling overstappen naar een pakket met meer resources en op deze manier de dienst hervatten.

 • 15.9. De klant gaat een overeenkomst aan voor onbepaalde tijd.

 • 15.10. De duur van de overeenkomst hoeft niet te worden verlengd. +/- 30 dagen voor het aflopen van de hosting/domeinnaam informeert Aloha Studio de klant. Indien de klant expliciet aangeeft de overeenkomst niet automatisch te willen voortzetten zal deze automatisch door Aloha Studio worden beëindigd.

 • 15.11 Aloha Studio zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren en om toegang tot door Aloha Studio opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties, tenzij anders is overeengekomen.
   

 

16 Overige bepalingen en toepasselijk recht

 • 16.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Aloha Studio en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. 

 • 16.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Aloha Studio alleen bindend indien en voor zover deze door Aloha Studio uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 • 16.3. Aloha Studio spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden.

 • 16.4. Indien Aloha Studio op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

 • 16.5. Zowel de klant als Aloha Studio zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen.

 • 16.6. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

 • 16.7. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Aloha Studio hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

 • 16.8. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Aloha Studio partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 • 16.9. De klant en Aloha Studio zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

 • 16.10. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Den Haag, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Aloha Studio en de klant.

bottom of page